HMONG STAFF

HMONG STAFF

For our Hmong-speaking patients looking for chiropractic care for back pain, neck pain, physical therapy, or help after a car accident, we have people in our office who speak your language and can help you start getting better today!

Rau peb Hmoob hais lus cov neeg mob tab tom nrhiav rau chiropractic mob rau rov qab mob, caj dab mob, lub cev txoj kev kho, los yog kev pab tom qab ib lub tsheb huam yuaj, peb muaj cov neeg nyob rau hauv peb chaw ua hauj lwm uas hais tau koj hom lus thiab muaj peev xwm pab tau koj pib tau txais zoo dua niaj hnub no!

Leave a Reply

Your email address will not be published.